سنگین از نگفتنم 
هیچکس نگفت
بار تو گر سنگین است
مقصد کجاست


چهارشنبه بیستم 6 1387
X